Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

WOLFPACK DCS BV

2020

 

1. DEFINITIES

 “Leverancier”

wolfpack DCS BV

“Klant”

De contractant die de diensten van Wolfpack DCS nodig heeft, zoals beschreven en geïdentificeerd in het Contract

"Feestje"

Elk van de Partijen waarnaar afzonderlijk wordt verwezen

“Partijen”

Zowel de klant als wolfpack DCS

“Contract”

De overeenkomst die tot stand komt bij ondertekening van het aanbod door de klant en wolfpack DCS en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn

“Overeenkomst”

De overeenkomst die tot stand komt bij ondertekening van het aanbod door de klant en wolfpack DCS en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die in dit document worden vermeld en zijn getiteld "ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WOLFPACK DCS BV"

 

2. TOEPASBAARHEID VAN DE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden wolfpack DCS zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de leverancier goederen en/of diensten van welke aard en onder welke naam dan ook aan de klant levert en/of diensten verleent 3.1 De Overeenkomst begint op de datum van ondertekening van het Contract (de "Overeenkomst") en blijft van kracht tot (i) de voltooiing van alle hieronder gevraagde diensten die door de Leverancier moeten worden uitgevoerd, of (ii) de eerdere beëindiging van de Overeenkomst zoals hieronder bepaald.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Leverancier en klant zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

 

3. DUUR EN BEINDIGING

3.2 Elke Partij heeft het recht om de Overeenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende brief in geval van schending van enige voorwaarde, voorwaarde of bepaling van de Overeenkomst door de andere Partij en het niet herstellen van een dergelijke inbreuk (indien herstel mogelijk) binnen 30 dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van een dergelijke inbreuk van de andere partij.

3.3 Elke Partij is gerechtigd de Overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen door middel van een aangetekende brief in geval van faillissement, staking van betaling of faillissement van de andere Partij of enige oorzaak die haar ernstig schaadt. rechten.

3.4 Beëindiging van de Overeenkomst heeft geen invloed op de rechten die Partijen hebben opgebouwd tot aan de datum van beëindiging.

3.5 Op de ingangsdatum van enige beëindiging van de Overeenkomst, komen alle wettelijke verplichtingen, rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst te vervallen, behalve dat: (a) de Klant gehouden is te betalen enig saldo verschuldigd aan de Leverancier voor reeds verleende diensten ter uitvoering van de Overeenkomst; (b) Na beëindiging van de Overeenkomst blijven Partijen gebonden aan de artikelen die bedoeld zijn om een dergelijke beëindiging te overleven (c) de Leverancier heeft de verplichting om alle materiële en immateriële eigendommen van de Klant terug te geven aan de Klant. p>

 

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

4.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, inclusief alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Software en de Rapporten, berusten bij WOLFPACK DCS B.V. of haar licentiegevers. Voor zover een dergelijk recht slechts kan worden verkregen door middel van deponering of registratie, is WOLFPACK DCS B.V. exclusief daartoe bevoegd.

4.2 Indien de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst met WOLFPACK DCS B.V. volledig nakomt, verleent WOLFPACK DCS B.V. de Klant en de Gebruikers een beperkte, persoonlijke, herroepbare, niet-exclusieve , niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om op afstand toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Service

4.3 Behoudens voor zover toegestaan door dwingend wettelijk recht, mag de Klant of de Gebruiker de Software niet wijzigen, reproduceren of decompileren of reverse engineering toepassen op de Software. Verder is het verwijderen en/of omzeilen van beveiligingsmaatregelen of technische (gebruiks)beperkingen van de Dienst en/of de Software niet toegestaan.

4.4 Door gebruik te maken van de Dienst verleent de Klant WOLFPACK DCS B.V. een royaltyvrije, onbezwaarde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om de Inhoud te gebruiken en te reproduceren voor zover nodig in verband met het verstrekken de Dienst, en Opdrachtgever vrijwaart WOLFPACK DCS B.V. voor aanspraken van derden.

4.5 Indien leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht, kan een dergelijke verbintenis alleen uitdrukkelijk en schriftelijk worden aangegaan. Indien leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht, kan een dergelijke toezegging alleen uitdrukkelijk en schriftelijk worden gedaan.

 

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 De Leverancier vrijwaart de Klant voor directe schade door dood of persoonlijk letsel veroorzaakt tijdens de levering, installatie of uitvoering van de Overeenkomst te leveren en die te wijten is aan onrechtmatig gedrag van Leverancier tot een maximum bedrag zoals gedekt door de verzekering van de Leverancier.

5.2 De aansprakelijkheid van Leverancier voor materiële schade als gevolg van gebreken aan de programmatuur is beperkt tot 25% van de contractwaarde.

5.3 De Leverancier is aansprakelijk voor eventuele materiële schade veroorzaakt door zijn werknemers of onderaannemers. Dergelijke aansprakelijkheid van de Leverancier is echter beperkt tot het bedrag van de door de Leverancier onderschreven verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid”.

5.4 De Leverancier is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade, schade, kosten of uitgaven van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, ongeacht of deze voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot productieverlies, verlies van of beschadiging van gegevens, winstderving of van contracten, verlies van bedrijfstijd en verlies van goodwill of verwachte besparingen die voortvloeien uit of in verband met de prestaties van de Overeenkomst of de prestaties van de software zoals geleverd door de leverancier

5.5 De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van door de Klant of een gebruiker aangebrachte wijzigingen in de levering van de Overeenkomst.

6.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Alle door de leverancier opgegeven prijzen zijn in euro's (EUR) en de klant moet alle betalingen in euro's doen.

 

6. KOSTEN EN BETALING

6.2 Afnemer kan aan een door leverancier afgegeven kostenraming of begroting geen rechten of verwachtingen ontlenen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Een door klant aan leverancier kenbaar gemaakt beschikbaar budget is slechts een afspraak tussen partijen van een (vaste) prijs voor het verrichten van leveranciersprestatie indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In alle andere gevallen wordt het honorarium berekend op basis van werkelijk gewerkte uren.

6.3 Betalingsbeleid: a) Vergoedingen worden in rekening gebracht op uur- of maandbasis of op enige andere basis die is overeengekomen met de individuele Klant en gespecificeerd in de Klantovereenkomst. b) Het contractbedrag wordt overeengekomen met de individuele klant en gespecificeerd in de klantovereenkomst. c) contante uitgaven en de kosten van leveringen worden met de klant overeengekomen.

6.4 Facturering: Klanten worden gefactureerd volgens een schema opgenomen in de Klantovereenkomst of binnen een periode na voltooiing van de werkzaamheden zoals gespecificeerd in de Klantovereenkomst.

6.5 Vervaldatum voor betaling: De betaling zal normaal gesproken 14 dagen vanaf de datum die op de factuur wordt vermeld, verschuldigd zijn, tenzij gewijzigd door de Klantovereenkomst. Deze betalingsregelingen kunnen worden aangepast aan veranderende omstandigheden.

6.6 Achterstallige betalingen: a) Over alle achterstallige betalingen is rente verschuldigd vanaf één kalendermaand na de vervaldatum voor betaling tot en met de datum van vereffening tegen een tarief van 8% boven de basistarief. b) Het niet voldoen van facturen op of voor de vervaldatum voor betaling kan leiden tot onderbreking of beëindiging van de door leverancier geleverde diensten

6.7 De eigendom van alle goederen en diensten blijft bij Het Bedrijf totdat ze volledig zijn betaald. Mocht een terugbetaling worden gedaan of er is een geschil over de betaling, dan gaat het eigendom terug naar de leverancier

6.8 Indien er sprake is van een periodieke betalingsverplichting van klant, is leverancier gerechtigd de geldende prijzen schriftelijk en conform de in de overeenkomst opgenomen index of andere maatstaf aan te passen. en tarieven volgens de in het contract gespecificeerde termijn.

 

7. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

7.1 Leverancier zal de persoonsgegevens van Klant uitsluitend gebruiken voor klantenadministratie. Op schriftelijk verzoek kan de Klant toegang krijgen tot zijn persoonsgegevens.

7.2 Op grond van wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet bescherming persoonsgegevens), heeft de Klant verplichtingen jegens derden, waaronder zijn consument , zoals een informatieplicht, een verplichting tot inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is volledig en exclusief verantwoordelijk voor de nakoming van deze verplichtingen.

7.3 Partijen erkennen dat, voor zover WOLFPACK DCS B.V. persoonsgegevens verwerkt, WOLFPACK DCS B.V. de 'bewerker' is in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en Opdrachtgever treedt op als 'verantwoordelijke'. WOLFPACK DCS B.V. zal persoonsgegevens van Gebruikers uitsluitend verwerken ten behoeve van het verlenen van de Dienst aan de Klant op verzoek van de Klant.

7.4 WOLFPACK DCS B.V. zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking. Gezien de stand van de techniek en de kosten van de uitvoering ervan, moeten dergelijke maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

7.5 WOLFPACK DCS B.V. zal, voor zover technisch mogelijk, haar medewerking verlenen aan de verplichtingen die Opdrachtgever op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens nakomt. De kosten verbonden aan een dergelijke medewerking zijn niet inbegrepen in de overeengekomen vergoedingen en komen volledig voor rekening van de Klant.

7.6 De Klant staat ervoor in dat alle vereisten voor een rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens – zoals gedefinieerd in de Wet bescherming persoonsgegevens – die de Klant aan WOLFPACK DCS B.V. in het kader van het gebruik van de service is tevreden. Opdrachtgever staat er jegens WOLFPACK DCS B.V. voor in dat deze gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart WOLFPACK DCS B.V. voor alle schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houden met aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens.

 

8. NIET-SOLICITATIE

Beide Partijen komen overeen dat zij tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en gedurende een periode van 2 jaar daarna, niet direct of indirect personen zullen werven, in dienst nemen of op enige andere manier in dienst nemen die, gedurende de betreffende periode werknemer of adviseur van de andere partij was. In het geval dat een partij een persoon in dienst neemt of in dienst neemt in strijd met de voorwaarden van deze bepaling, zal zij, als forfaitaire schadevergoeding, aan de andere partij een bedrag betalen gelijk aan 25% van het jaarsalaris en/of bezoldiging van de persoon die in dienst is of is aangenomen en die in de onmiddellijk voorafgaande twaalf maanden door de andere partij aan die persoon is betaald.

9. OVERMACHT

Geen van beide partijen is op enigerlei wijze aansprakelijk jegens de ander voor vernietiging, schade, vertraging of enige andere aangelegenheid van welke aard dan ook die voortvloeit uit oorlog, opstand, onlusten, stakingen , uitsluitingen en arbeidsconflicten, brandexplosies, aardbevingen, overstromingen, droogte of slecht weer of de vordering of andere handeling of bevel door een regeringsdepartement, raad of ander opgericht lichaam.

10. WIJZIGING

Geen enkele wijziging, ontbinding of verklaring van afstand van de Overeenkomst, of enige bepaling daarvan, is bindend voor een van beide partijen, tenzij dit wordt bewezen door een schriftelijke akte die naar behoren is ondertekend door een bevoegde functionaris of werknemer van een dergelijke Feest.

11. SCHEIDBAARHEID

In het geval dat bepalingen van het Contract of van deze Algemene Voorwaarden, of die van een bijlage of bijlage daarbij ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zouden zijn, in welke mate dan ook, zal een dergelijke bepaling , voorwaarde of bepaling zal, in die mate, worden gescheiden van de overige voorwaarden, bepalingen en bepalingen die geldig blijven voor zover toegestaan door de wet.

12. ONAFHANKELIJKE AANNEMER

Elke partij handelt bij het uitvoeren van de overeenkomst als een onafhankelijke contractant en niet als een werknemer of agent van de andere partij en elke partij aanvaardt geen enkele verplichting van welke aard dan ook, expliciet of impliciet op namens de andere partij of de andere partij op enigerlei wijze binden of binden.

13. NIET-OPENBAARMAKING OVEREENKOMST

De partijen komen overeen dat de bepalingen van elke door de partijen gesloten overeenkomst volledig van kracht blijven voor de gehele duur van de overeenkomst.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op de opbouw, geldigheid en uitvoering van de Overeenkomst is in alle opzichten Nederlands recht van toepassing. Elk geschil in verband met de Overeenkomst is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Amsterdam.