Privacybeleid


Privacy en cookies Wolfpack DCS BV

Wolfpack DCS BV (“Wolfpack”) waardeert uw privacy. Daarom zorgen wij er altijd voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft of die wij zelf verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Met onderstaand beleid wordt invulling gegeven aan de verplichting tot het informeren van de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens door Wolfpack worden verwerkt. Dit beleid is in overeenstemming met de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens?

Wolfpack kan onder meer de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

basisgegevens zoals uw naam en titel

contactgegevens zoals uw e-mailadres en telefoonnummer

identificatiegegevens van het medium/apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een IP-adres

de persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van een sollicitatie.

Adresgegevens om de bestellingen voor onze klanten te beheren

Wolfpack gebruikt deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invullen van uw gegevens op onze website, het verstrekken van uw visitekaartje of door te solliciteren bij ons bedrijf. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals het Handelsregister of andere openbare bronnen.

Waarom?

Wolfpack gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

onze dienstverlening (in het kader van de uitvoering van een overeenkomst)

marketing- en communicatieactiviteiten

werving en selectie (sollicitaties)

evaluatie en/of verbetering van onze dienstverlening

om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

rechtmatigheid

Wolfpack kan uw persoonsgegevens alleen verwerken op basis van een of meer van de rechtmatigheidsgronden:

de uitvoering van een contract

voldoen aan een wettelijke verplichting

als we een gerechtvaardigd belang hebben dat geen inbreuk maakt op uw privacy

Behoud

Wolfpack zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de in dit beleid genoemde doeleinden te bereiken of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke verplichtingen. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd of vernietigd.

Verwerkers

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan Wolfpack dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wolfpack sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG.

Delen met derden

Wolfpack deelt uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover dat nodig is voor onze dienstverlening en voor bovengenoemde doeleinden. Alleen als daartoe een wettelijke verplichting bestaat, mag Wolfpack persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere (bevoegde) overheidsinstantie. De overdracht van uw persoonsgegevens aan dergelijke derden vindt uitsluitend plaats voor de in dit beleid genoemde doeleinden en op basis van de in dit beleid genoemde uitgangspunten.

Door Wolfpack ingeschakelde derden, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn zelf verantwoordelijk voor de (verdere) verwerking van persoonsgegevens om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen. Met derden die in opdracht en in opdracht van Wolfpack persoonsgegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor de derde partij ook gehouden is aan de AVG.

Cookies

Wolfpack maakt op haar website geen gebruik van cookies.

Veiligheid

Omdat Wolfpack uw privacy hoog in het vaandel heeft staan, is veiligheid van groot belang. Wolfpack heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking. Alle informatie wordt door Wolfpack vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in beveiligde omgevingen.

Jou rechten

Op grond van de AVG heeft iedereen een aantal rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens en de verwerking daarvan. In dit kader heeft u de volgende rechten:

Het recht op inzage: U kunt altijd inzage vragen in de persoonsgegevens die Wolfpack van u heeft verzameld.

Het recht op rectificatie van uw gegevens: U kunt een verzoek indienen tot rectificatie van onjuiste persoonsgegevens.

Het recht om vergeten te worden: Je hebt het recht om Wolfpack te vragen al je persoonlijke gegevens te verwijderen.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of deze te beperken*: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of deze beperken als de verwerking onrechtmatig, onjuist of niet meer nodig is.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen. Daarnaast heeft u het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

Het recht om bezwaar te maken tegen profilering: Als uw persoonsgegevens worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst, heeft u het recht hiertegen bezwaar te maken. Merk op dat profilering niet door Wolfpack wordt gedaan.

Het recht om voorafgaande toestemming in te trekken*: U hebt het recht om eerdere toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken.

Recht om klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens: Als u van mening bent dat Wolfpack niet voldoet aan de AVG, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

* U dient er rekening mee te houden dat er omstandigheden kunnen zijn waarin Wolfpack verplicht is uw gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen b.v. belastinggerelateerde regelgeving.

Om er zeker van te zijn dat Wolfpack op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, vraagt Wolfpack u om een bewijs van uw identiteit te verstrekken. Wolfpack neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Veranderingen

Wijzigingen in ons privacybeleid worden gepubliceerd op de website van Wolfpack. We raden je dan ook aan om regelmatig onze website te raadplegen.

Contact

Als u nog vragen, verzoeken of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met info@wolfpack-dcs.com. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing.